ગુજરાત 108 માં ભરતી, છેલ્લી તારીખ 8 ઓગસ્ટ 2022

શું તમે 108 ની ભરતી ની રાહ જોઈ રહ્યા છો? ગુજરાત 108 માં ભરતી |108 GVK EMRI Recruitment 2022 GVK EMRI ભરતી 2022 – ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. GVK EMRI ગુજરાત ભરતી 2022 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે દર્શાવેલ પોસ્ટ્સ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે.OrganizationGVK – Emergency Management & Research Institute (EMRI)PostsCall Center ExecutiveEducational QualificationBSC / GNM I ANM /HAT
Fresher / ExperiencedSelection ProcessInterview BasedInterview Date06/08 August 2022

ગુજરાત 108 માં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત:

Table of Content

  • BSC / GNM / ANM / HAT
  • Fresher / Experienced

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ સરનામું?

ગુજરાત 108 માં ભરતી માટે ગુજરાત માં અલગ અલગ જગ્યા પર છે. જેની માહિતી નીચે આપેલ છે.

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ ની તારીખ?

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ ની તારીખ 06 ઓગસ્ટ તેમજ 08 ઓગસ્ટ 2022

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુનો સમય?

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુનો સમય 10:00 થી 12:00 PM

108 GVK EMRI Recruitment 2022

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે સંપર્ક માહીતી

0૭૯ ( ૨૨૮૧૪૮૯૬ ) / ૭૨૨૭૯૧૩૧૦૮

ગુજરાતી 108 માં ભરતી માટે ઈમેલ અડ્રેસ ?

Email: – Parth_panchal@emri.in

Important Link જાહેરાત વાંચો Click here

Leave a Reply